Slideshow Image ScriptH
ໂຄງການສ້າງຕົວເມືອງ AEK Cyber City ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງຈຳປາສັກ

ບໍລິການຕິດຕັ້ງພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນແບບປະຢັດ  

ສະດວກສະບາຍໃນການຈ່າຍດ້ວຍໂທລະສັບມືຖື


ປະກາດແຈ້ງການ

ເຖີງ: ສະມາຊິກທຸກໆທ່ານ ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ.
ເລື່ອງ: ຂໍຢຸດການຂະຫຍາຍສາຍງານຊົ່ວຄາວ.
ອີງໃສ່ການພັດທະນາລະບົບເພື່ອຄວາມສົມບູນແບບໃຫ້ສະມາຊິກມີຄວາມ ສະດວກສະບາຍໃນການນຳໃຊ້ລະບົບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງກວ່າເກົ່າ.
ທາງຄະນະບໍລິຫານ ເອອີເຄ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າທາງ ເອອີເຄ ຈະໄດ້ຢຸດການຂະຫຍາຍສາຍງານຊົ່ວຄາວ ເປັນເວລາ 7ມື້ ນັບແຕ່ວັນທີ 12/06/2014 - 19/06/2014.

ສະນັ້ນ ຈື່ງຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.
ດັ່ງນັ້ນ ຈື່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ.
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11/06/2014


ການຕື່ມມູນຄ່າໂທຈະໄດ້ຢຸດບໍລິການຕື່ມມູນຄ່າໂທຊົ່ວຄາວ
ໃນນີ້ມີ: ເບີ ຫຼັກ2, ຫຼັກ9, ຫຼັກ7 ເປັນເວລາ 03 ເດືອນ ນັບແຕ່ວັນທີ
20/05/2014 ຫາ 20/08/2014
ສ່ວນເບີ ຫຼັກ5 ແມ່ນເປີດໃຫ້ບໍລິການປົກກະຕິ.
[X]